تعمیر فتوکپی شارپ arx180 sharp

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ 65000
دستگاه سرعت بالا 85000
تعمیر پرینتر 45000
تعمیر فکس 45000
تعمیر کپی سرعت پایین 65000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین 45000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا 45000
تعمیر کارتریج hp 25000
خرید فتوکپی شارپ از 5050400
فروش فتوکپی شارپ از 8050000

 

 

فتوکپی شارپARX180

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ عبارتند از:

۱ سرویس اپتیک

۲سرویس یونیت درام فتوکپی شارپ ARX180

۳سرویس یونیت تانک فتوکپی شارپ arx180 sharp

۴یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ arx180sharp

۵سرویس شارژر mcدستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

۶سرویس پیپرفید دستگاه فتوکپی شارپ  Arx180 sharp

۷ سرویس یونیت Tcدستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

۸ سرویس یونیت لیزر فتوکپی شارپ   ARx180 sharp

۹ سرویس مین برد دستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

۱۰ سرویس کارتریج فتوکپی شارپ وشارژ تونر فتوکپی شارپ  ar x 180 sharp

۱۱ تعمیر برد تغذیه وبرد های ولتاژ

۱۲تعمیر برد وسرویس بردccidi دستگاه فتوکپی شارپARx180 sharp

۱۳تعمیر وسرویس adf دستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

۱۴ تعویض تیکاپ ای دی افADFدستگاه فتوکپی شارپ adf sharparx180

تعمیر فتوکپی شارپ arx180 sharp

تعمیر فتوکپی شارپ arx180 sharp

فروش فتوکپی شارپ ARX180 SHARP

فروش فتوکپی شارپ ای ار ایکس ۱۸۰ شارپ

فتوکپی شارپARX180

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ عبارتند از:

۱ سرویس اپتیک

۲سرویس یونیت درام فتوکپی شارپ ARX180

۳سرویس یونیت تانک فتوکپی شارپ arx180 sharp

۴یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ arx180sharp

۵سرویس شارژر mcدستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

۶سرویس پیپرفید دستگاه فتوکپی شارپ  Arx180 sharp

۷ سرویس یونیت Tcدستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

۸ سرویس یونیت لیزر فتوکپی شارپ   ARx180 sharp

۹ سرویس مین برد دستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

۱۰ سرویس کارتریج فتوکپی شارپ وشارژ تونر فتوکپی شارپ  ar x 180 sharp

۱۱ تعمیر برد تغذیه وبرد های ولتاژ

۱۲تعمیر برد وسرویس بردccidi دستگاه فتوکپی شارپARx180 sharp

۱۳تعمیر وسرویس adf دستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

۱۴ تعویض تیکاپ ای دی افADFدستگاه فتوکپی شارپ adf sharparx180

تعمیر فتوکپی شارپ arx180 sharp

تعمیر فتوکپی شارپ arx180 sharp

فروش فتوکپی شارپ ARX180 SHARP

فروش فتوکپی شارپ ای ار ایکس ۱۸۰ شارپ