خطایU2در دستگاه فتوکپی شارپ

ایراد u2 در دستگاه کپی شارپ از چه قسمت هایی میتواند باشد

خطای U2میتواند با چندین ثانوییه باشد

مهمترین خطایu2در کپی شارپخطای u2باثانویه ۴ باشد

خطای بعدی ویا ارور u2 در دستگاه کپی شارپ u2باثانویه۴میباشد

خطایU2در دستگاه فتوکپی شارپ

ایراد و یا خطایu2مربوط به حافظه اصلی دستگاه فتوکپی شارپ میباشد

ولی در دستگاههای دیجیتال بیشتر خطای u2 باثانویه ۴میباشد

برای رفع ارور ویا خطای u2میتوانیدکد ۱۶ را اجرا کنید

در دستگاه فتوکپی شارپ دیجیتال خطای u2میتواند از

یونیت تانک و یا کارتریج تونر فتوکپی شارپ باشد

منظور از یونیت تانک مخزن دولوپر میباشد

که اگر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپ کم شود

توجه (اگر درام فتوکپی شارپ خط داشته باشد دستگاه کپی شارپ به دولوپر ریزی

میوفتد که حتما باید درام فتوکپی شارپ را تعویض کنید )

خطای u2 میزند که با تعویض دولوپر این خطا برطرف میشود

اموزش تعویض درام فتوکپی شارپ

آموزش تعمیر فتوکپی شارپ

آموزش تعویض بلید کپی شارپ

آموزش تعویض دولوپر فتوکپی شارپ

آموزش تعویض کارتریج تونر فتوکپی شارپ

آموزش شارژ کردن کارتریج کپی شارپ

قیمت تونر کپی شارپ

قیمت جدید درام شارپ

قیمت جدید دولوپر فتوکپی شارپ

قیمت جدید کارتریج کپی شارپ

ایرادات و خطای u2 و برطرف کردن این خطا

ایراد u2در دستگاه فتوکپی شارپ میتواند از کارتریج تونر دستگاه باشد

یا همزن کارتریج شکسته شده که نمیتواند بچرخه و تونر

را به یونیت تانک یا مخزن دولوپر  انتقال دهد و به دستگاه تونر نمیرسد وخطای

U2میزند

که برای برطرف کردن خطای u2باید یه کارتریج تونر فتوکپی شارپ خریده و

تونر کارتریج را تعویض کنید

و دلیل دیگر خطای u2در کپی شارپ میتواند

موتور تونر فتوکپی شارپ خراب باشد و تونر را به

داخل مخزن دولوپر انتقال نمیدهد و خطای u2اتفاق میوفتد

ودلیل بعدی خطای u2میتواند مین برد دستگاه فتوکپی

شارپ خراب شده باشد وجهت تعمیربا شرکت تماس گرفته شود

ومین برد کپی شارپ را تعمیر کرده وخطای u2 در دستگاه فتوکپی

شارپ درست شده

جهت تعمیرات فتوکپی شارپ با شماره تماس کپی شارپ ۷۷۶۸۳۴۸۱

۷۷۶۸۲۷۳۹ تماس حاصل فرمایید

خطایU2در دستگاه فتوکپی شارپ