• قیمت دستگاه کپی شارپ AR6020 sharp

 • قیمت دستگاه فتوکپی شارپ AR6020 sharp
 • قیمت کپی شارپ AR6020
 • دستگاه فتوکپی شارپ
 • خریدفتوکپی شارپ AR6020 sharp
 • فروش فتوکپی شارپ AR6020 sharp
 •  دستگاه کپی شارپ AR6020 sharp
 • قیمت فتوکپی شارپ AR6020 sharp
 • قیمت شارپ AR6020 sharp
 • خریددستگاه کپی شارپ AR6020 sharp
 • فروش دستگاه کپی شارپ AR6020 sharp
 • قیمت دستگاه کپی شارپ AR6020 sharp
 • خریدار متعهد است محیط و محل استقرار و نصب
 • دستگاه ها را به نحوی انتخاب نماید که درمعرض
 • گردوغبار، تابش مستقیم نور خورشید ، حرارت شوفاژ
 • یا بخاری و هوای سرد و مرطوب و کولر نباشد
 • قطعات دستگاه فتوکپی ar6020 sharp دستگاه ازقبیل تونر کپی شارپar6020 sharp
 • ، دولوپرکپی شارپAR6020 sharp ، درام کپی شارپ AR6020
 • ، کاغذ، لامپ ها، پرس رولر، هیت رولر
 • و همچنین هزینه پرکردن تانک مربوط به تونر دستگاه فتوکپی
 • شارپ شامل گارانتی نبوده
 • به منظور افزایش عمر مفید دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp
 • که خریدار مواد مصرفی  دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp و
 • قطعاتی نظیر تونر دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp ،
 • دولوپر دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp ،
 • درام دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp،
 • هیت رولر دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp،
 • کلینر دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp، ناخنک دستگاه،
 • فتوکپی شارپ AR6020 sharp،
 • ترمیستور دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharpو غیره را به موقع تعویض نماید.
 • تعمیر دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp که خرابی
 • شامل ضمانت نبوده و هزینه مربوط به اعزام کارشناس
 • و تعمیرات مطابق تعرفه شرکت دریافت می گردد.
 • چنانچه خرید وسایل جانبی دستگاه فتوکپی بعد از نصب
 • دستگاه صورت گیرد، مشمول دریافت هزینه نصب می گردد.
 • دستمزد تعمیرات و بهای قطعات تعویض شدهدستگاه فتوکپی شارپ
 • درمدت گارانتی
 •  ضمانت نامه رایگان
  اعتبار گارانتی  فتوکپی دستگاه،
 • فتوکپی شارپ AR6020 sharpتا تاریخ مندرج در برچسب گارانتی
 • (هرکدام زودتر حادث شود). سرعت ۸-۱۴ کپی در دقیقه: حداکثر ۵۰۰۰ برگ کپی
 • سرعت ۱۵ تا ۲۵ کپی دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharpدر دقیقه: حداکثر ۱۵۰۰۰ برگ کپی
 •  سرعت ۲۶ تا ۴۵ کپی دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp در دقیقه: حداکثر ۳۵۰۰۰ برگ کپی
 •  سرعت بالای ۴۵ کپی دستگاه، فتوکپی شارپ AR6020 sharp در دقیقه: حداکثر ۵۰۰۰۰ برگ کپی
 • قیمت دستگاه کپی شارپ AR6020 sharp