رفع خطای و ارور F2دستگاه فتوکپی شارپ-فروش وتعمیر فتوکپی شارپ وپرینتر وکارتریج

رفع خطای و ارور F2دستگاه فتوکپی شارپ-فروش وتعمیر فتوکپی شارپ وپرینتر وکارتریج

ارور f2می تواندازIcیا همان چیپ کارترج تونر شارپ باشد

یا اینکه تونر دستگاه فتوکپی شارپ تمام شده باشد البته مشکل میتواند از دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ باشد

منظور از اینکه از دولوپر باشد این است که دولوپر کم شده باشد یا اینکه خاصیت دولوپر از دست رفته باشد

ویا اینکه سنسور تانک دستگاه فتوکپی شارپ خراب باشد

البته سنسور تانک  دیر خراب میشود

رفع خطای و ارور F2دستگاه فتوکپی شارپ-فروش وتعمیر فتوکپی شارپ وپرینتر وکارتریج

خطای F2در دستگاه فتوکپی شارپ میتواند از مین برد وچیپ ست مادگی ایسی کانکتور باشد

که خوب چفت نشده باشد

خطای F2در دستگاه فتوکپی شارپ باید دقت کرد که با چه ثانوییهای باشد اگر ۰۴ باشد از چیپ ست دستگاه فتوکپی شارپ میباشد

اگر با ثانویه ۴۰ باشد از دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ میباشد که دولوپر باید عوض شود

رفع خطای و ارور F2دستگاه فتوکپی شارپ-فروش وتعمیر فتوکپی شارپ وپرینتر وکارتریجمیتوانداز دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ هم باشد چنانچه از دولوپر مطمعن بودید

نکته بعدی این میباشد که تونری که در دستگاه فتوکپی شارپ استغاده کردید تونر خوبی نمیباشد و سنسور تانک دستگاه فتوکپی شارپ ان را شناسایی نمیکند

علت دیگر این است که درام دستگاه فتوکپی شارپ خط افتاده باشد ودرام خط افتاده باعث میشود که

دولوپر ریزی دستگاه فتوکپی شارپ  صورت بگیرد اگر دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ کم شده باشد باعث میشود دستگاه فتوکپی شارپ ارورF2 بزند

و دیگر دستگاه کار نمیکند

ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

فروش وتعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ و پرینتر HP,canon, وفروش انواع کارتریجهای HP , canon

شمار تماس تعمی فتوکپی شارپ ۷۷۶۸۳۴۸۱-۷۷۶۸۲۷۳۹تعمیرات فقط در تهران پذیرفته میشود

خرید فتوکپی و کارتریج hp و تعمیر پرینتر در نمایندگی شارپ شعبه برج بهار