خطای F2 در دستگاه فتوکپی شارپ

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ65000
دستگاه سرعت بالا85000
تعمیر پرینتر45000
تعمیر فکس45000
تعمیر کپی سرعت پایین65000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین45000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا45000
تعمیر کارتریج hp25000
خرید فتوکپی شارپ از5050400
فروش فتوکپی شارپ از8050000

 

 

 

خطای F2 در دستگاه فتوکپی شارپ بیشتر از قسمت کارتریج hp میباشد

بعد از خرید فتوکپی شارپ

البته حتما باید اپراطور دستگاه ببینه که ثا نویه که روی پنله دستگاه فتوکپی شارپ میزنه چند هست

F2 با ثانویه ۴ از کارتریج تونر دستگاه فتوکپی شارپ میباشد

یا تونر داخله کارتریج تمام شده  یا کارتریج تونر دستگاه فتوکپی شارپ همزناش شکته شده

برای تعمیر فتوکپی شارپ یا میتواند از مین برد هم باشد که احتمال ان ضعیف میباشد

توجه حتما باید داشت که حتما موتور تونر دستگاه فتوکپی شارپ بچرخد اگر موتور تونر فتوکپی شارپ خراب باشد

دستگاه فتوکپی ارور F2 l میزند ویا خطای F2 با ثانویه ۴ میزند

ارور F2 با ثانویه ۴۰ از چیست

خطای F2با ثانویه ۴۰ در چیست

ارور ویا خطای F2 با ثانویه ۴۰ میتواند از یونیت تانک فتوکپی شارپ باشد

برای تعمیرات فتوکپی شارپ  یا اینکه همزن یونیت تانک دولوپر  فتوکپی شارپ شکسته باشد

اشکال بعدی میتواند از خود دولوپر شارپ دستگاه فتوکپی باشد

سنسور تانک هم میتواند داخل این ایراد F2 سهیم باشد البته به صورت مستقیم نه

کلا خطای F2 از یونیت تانک میباشد

که تکنسین از موتور تونر ومین برد باید مطمعن باشد

رفع خطای F2 باید کد ۱۴ و کد ۱۶ رفع شود

۱-یا اینکه کارتریج فتوکپی شارپ خوب جا گذاری نشده باشد.

۲- ممکن است چیپ ست کارتریج فتوکپی شارپ  سوخته باشد.

 

۳-یا اینکه پودر کارتریج  دستگاه فتوکپی شارپ تمام کرده باشد.

 

کدهای خطا دستگاه فتوکپی شارپ

F1 00    خطا در ارتباط فینیشر فتوکپی شارپ

F1 02    موتور انتقالی فینیشر در وضعیت غیر عادی می باشد فتوکپی شارپ

F1 03    وجود مشکل در موتور فرمان فینیشر فتوکپی شارپ

F1 06    وجود مشکل در موتور آسانسور فینیشر فتوکپی شارپ

F1 08    وجود مشکل در موتور انتقال فینیشر فتوکپی شارپ

F1 10    خطا در موتور اصلی فینیشر فتوکپی شارپ

F1 11    خطا در موتور خروجی فینیشر فتوکپی شارپ

F1 39    وجود مشکل در سنسور پانچ  فینیشر فتوکپی شارپ

F2 00    خطای سنسور کنترل تونر فتوکپی شارپ

F2 02    تغذیه تونر غیر عادی می باشد فتوکپی شارپ

F2 04    کارتریج نامناسب می باشد فتوکپی شارپ

F2 05    خطای سنسور تانک فتوکپی شارپ

یا اینکه به نمایندگی شارپ مراجعه کنید برای تعمیر پرینتر یا فتوکپی خودتان

خرید فتوکپی و کارتریج hp و  همچنین تعمیر پرینتر خود را ، در  نمایندگی شارپ ، پارسا انجام دهید.