خطایU2در دستگاه فتوکپی شارپ

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ65000
دستگاه سرعت بالا85000
تعمیر پرینتر45000
تعمیر فکس45000
تعمیر کپی سرعت پایین65000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین45000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا45000
تعمیر کارتریج hp25000
خرید فتوکپی شارپ از5050400
فروش فتوکپی شارپ از8050000

ایراد u2 در دستگاه کپی شارپ از چه قسمت هایی میتواند باشدخطای U2میتواند با چندین ثانوییه باشدمهمترین خطایu2در کپی شارپخطای u2باثانویه ۴ باشدخطای بعدی ویا ارور u2 در دستگاه کپی شارپ u2باثانویه۴میباشدخطایU2در دستگاه فتوکپی شارپایراد و یا خطایu2مربوط به حافظه اصلی دستگاه فتوکپی شارپ میباشدولی در دستگاههای دیجیتال بیشتر خطای u2 باثانویه ۴میباشدبرای رفع ارور ویا خطای u2میتوانیدکد ۱۶ را اجرا کنیددر دستگاه فتوکپی شارپ دیجیتال خطای u2میتواند ازیونیت تانک و یا کارتریج تونر فتوکپی شارپ باشدمنظور از یونیت تانک مخزن دولوپر میباشدکه اگر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپ کم شودتوجه (اگر درام فتوکپی شارپ خط داشته باشد دستگاه کپی شارپ به دولوپر ریزیمیوفتد که حتما باید درام فتوکپی شارپ را تعویض کنید )خطای u2 میزند که با تعویض دولوپر این خطا برطرف میشوداموزش تعویض درام فتوکپی شارپآموزش تعمیر فتوکپی شارپآموزش تعویض بلید کپی شارپآموزش تعویض دولوپر فتوکپی شارپآموزش تعویض کارتریج تونر فتوکپی شارپآموزش شارژ کردن کارتریج کپی شارپقیمت تونر کپی شارپقیمت جدید درام شارپقیمت جدید دولوپر فتوکپی شارپقیمت جدید کارتریج کپی شارپایرادات و خطای u2 و برطرف کردن این خطاایراد u2در دستگاه فتوکپی شارپ میتواند از کارتریج تونر دستگاه باشدیا همزن کارتریج شکسته شده که نمیتواند بچرخه و تونررا به یونیت تانک یا مخزن دولوپر  انتقال دهد و به دستگاه تونر نمیرسد وخطایU2میزندکه برای برطرف کردن خطای u2باید یه کارتریج تونر فتوکپی شارپ خریده وتونر کارتریج را تعویض کنیدو دلیل دیگر خطای u2در کپی شارپ میتواندموتور تونر فتوکپی شارپ خراب باشد و تونر را بهداخل مخزن دولوپر انتقال نمیدهد و خطای u2اتفاق میوفتدودلیل بعدی خطای u2میتواند مین برد دستگاه فتوکپیشارپ خراب شده باشد وجهت تعمیربا شرکت تماس گرفته شودومین برد کپی شارپ را تعمیر کرده وخطای u2 در دستگاه فتوکپیشارپ درست شدهجهت تعمیرات فتوکپی شارپ با شماره تماس کپی شارپ ۷۷۶۸۳۴۸۱۷۷۶۸۲۷۳۹ تماس حاصل فرماییدخطایU2در دستگاه فتوکپی شارپ