دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپ چه کاری انجام میدهد

کار دولوپر در فتوکپی شارپ حمل کننده تونر میباشد

دولوپر از چه موادی تشکیل شده است؟

دولوپر فتوکپی شارپ از جنس اهن میباشد

دولوپردستگاه فتوکپی شارپ  چه شکلی دارد؟

دولوپر فتوکپی شارپ ذرات ریز اهن میباشد

که به صورت ستاری شکل میباشد وه تونر کارتریج کپی شارپ را

انتقال میدهد به یونیت درام کپی شارپ

دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپ در یونیت تانک میباشد

یونیت تانک شامل دو همزن و یک مگنت اهن ربایی دارد

که دولوپر فتوکپی شارپ به مگنت میچسبد

و کار همزنها این است که تونر را بادولوپر مخلوط کرده

وبه روی درام انتقال میدهد

دولوپر هر دستگاههی باهم فرق دارد

بعضی از دولوپرها در دستگاههای مختلف اندازهاشون بزرگتر و کوچکتر میباشد

ولی کار دولوپر در همه دستگاههای فتوکپی شارپ

یکی میباشد

چه اتفاقی می افتد که دولوپر دستگاه فتوکپی

شارپ احتیاج به تعویض دارد؟

عمر دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ چقدر میباشد؟

عمر دولوپر در دستگاههای مختلف با یکدیگر متفاوت میباشد

دولوپر را به هیچ عنوان جلوی نور مستقیم خورشید و

در جایی که هوا نمناک ورطوبت در انجا زیاد

هست به هیچ عنوان نگه ندارید

رطوبت باعث خرابی دولوپر میشود

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar_x202چقدر میباشد؟ ۵۰۰۰۰ برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar_x201چقدر میباشد؟۵۰۰۰۰برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar6020چقدر میباشد ؟۵۰۰۰۰برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar6023nچقدر میباشد؟۵۰۰۰۰برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپ ar_x180چقدر میباشد؟ ۵۰۰۰۰ برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar_x230nچقدر میباشد؟۵۰۰۰۰برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar5516چقدر میباشد ؟۵۰۰۰۰برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar5520 nچقدر میباشد؟۵۰۰۰۰برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar5316چقدر میباشد؟ ۵۰۰۰۰ برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپ ar_m205چقدر میباشد؟۵۰۰۰۰برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپ ar5127چقدر میباشد ؟۵۰۰۰۰برگ

عمر دولوپر در دستگاه فتوکپی شارپar_m160چقدر میباشد؟۵۰۰۰۰برگ

البته این ارقام در صورت جایی است که

جای دستگاه فتوکپی شادپ خوب باشد