قیمت درام دستگاه فتوکپی شارپ

قیمت درام دستگاه فتوکپی شارپ

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ75000
دستگاه سرعت بالا95000
تعمیر پرینتر55000
تعمیر فکس55000
تعمیر کپی سرعت پایین75000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین55000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا55000
تعمیر کارتریج hp35000
خرید فتوکپی شارپ از5060400
فروش فتوکپی شارپ از8060000

 

 

قیمت درام تعمیرات فتوکپی شارپ

درام تعمیر فتوکپی شارپ

که اصلی ترین قسمت درام کپی

شارپ از المینیوم تشکیل شده است

اگر از درام درجه ۲ ویا طرح جنس بدی استفاده

شود سریع بعد از تعویض درام فتوکپی شارپ

خط میوفته ودستگاه کپی شارپ

شروع به دولوپر ریزی میکند

ودستگاه تازه تعمیر شده دچار ایراد میشود

تعمیر درام کپی شارپ ویا پرینتر hpبه

هیچ عنوان درست نمیباشد

و باید درام کپی شارپ و یا

پرینتر hpباید حتما تعویض بشود

قیمت درام فابریک کپی شارپ

مدله ar5520 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

ar5316 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

ar1118j sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

arm205 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

ar m 207 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

ar5127sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

ar5631sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

ar452 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

ar6 020sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ

مدله a6023 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ

مدله ar201 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

ar202 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ

مدله ar420 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

arx180 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ

مدله arx230sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

arm620 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ

مدله armx 500 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

armx502 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ

مدله armx350 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ

مدله armx503 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله

armx 235 sharp

خرید فتوکپی

کارتریج hp

تعمیر پرینتر

نمایندگی شارپ