نگهداری از دستگاه فتوکپی شارپ

نگهداری از دستگاه فتوکپی شارپ

دستگاه فتوکپی شارپ را باید هر ۳ ماه ۱ بار سرویس وتعمیر حتما انجام شود

دستگاه فتوکپی شارپ را حتما باید از جلوی نور مستقیم دور کرده

دستگاه فتوکپی شارپ را باید از رطوبت دور کرده

دستگاه فتوکپی شارپ را در جای سرد نباید گذاشت

در جایی که دستگاه فتوکپی شارپ که نصب میشود حتما جهت

اینکه اپراطور دستگاه فتوکپی شارپ سلامت باشد و باید حتما

یک هواکش قوی نصب شود

برای اینکه دستگاه فتوکپی شارپ کمتر خراب شود وکمتر داخله دستگاه کاغذ گیر کند از جنس کاغذ بهتر استفاده شود

کاغذ استفاده شده در دستگاه فتوکپی شارپ حتما باید ۸۰ گرم باشد

به این صورت داخل فتوکپی شارپ کاغذ کمتر گیر میکند

وبه درام دستگاه فتوکپی شارپ  کمتر  اسیب میرسد

نگهداری از دستگاه فتوکپی شارپ

نگهداری از دستگاه فتوکپی شارپ

نگهداری از دستگاه فتوکپی شارپ

از کاغذ دوبار مصرف کمتر استفاده کنید

کاغذ استفاده شده در دستگاه فتوکپی شارپ استفاده شود گیر کاغذ زیاد اتفاق می افتد

درام فتوکپی شارپ برای اینکه بیشتر کار کند

حتما از تونر فابریک استفاده کنید

اگر از کارتریج طرح ویا جنس بد استفاده شود

هیت رولر فتوکپی شارپ از بین میرود

وروی کاغذ سیاه میشود

درام فتوکپی شارپ اگر از کاغذ منگنه دار استفاده شود حتما خط می افتد